คุณอยู่ที่: หน้าแรกแนะนำคณะฯประวัติคณะเภสัชฯ

ประวัติคณะเภสัชฯ

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2530 เพื่อผลิตบัญฑิตในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในด้านการผลิตและการใช้ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร ตลอดจนให้คำแนะนำในการระวังรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และการใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดต่างๆอย่างมีเหตุมีผล การเปิดสอนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือได้ว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการผลิตเภสัชกรมารับใช้สังคมโดยไม่พึ่งพาต่องบประมาณแผ่นดิน

            ในระยะแรกคณะเภสัชศาสตร์ผลิตเภสัชกรที่ปฏิบัติงานได้ทุกด้านของวิชาชีพ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรการตลาด เภสัชกรโรงงานอุตสาหกรรม เภสัชกรชุมชน นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ นักค้นคว้าวิจัย เป็นต้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกหลายครั้ง คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2542, 2544, 2546, 2547 และ 2548 ตามลำดับ ต่อมาปณิธานของวิชาชีพเน้นหนักไปในด้านการดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และบทบาทในด้านการป้องกันโรคมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม นอกจากนั้นสภาเภสัชกรรมได้เริ่มมีบทบาทในการควบคุมการผลิตเภสัชกรมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอน 6 ปี เท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรมให้สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ทำให้คณะฯต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากเดิมที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ให้เป็นหลักสูตร 6 ปี สาขาบริบาลเภสัชกรรมในปีการศึกษา 2552 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมแล้ว ในปี 2554 นี้คณะกำลังดำเนินการเปิดหลัดสูตรเภสัชศาสตร์ 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติในการพึ่งตนเองทางด้านการผลิตยา และกำลังขอเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรใหม่ทั้งหมดได้ผ่านการอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2555

             ปีการศึกษา 2554 เป็นปีที่ 25 ที่คณะเภสัชศาสตร์เปิดดำเนินการโดยมีคณบดีรวม 5 ท่าน คือ

ศ.(พิเศษ) ฉวี บุนนาค ( ปีการศึกษา 2530-2541 )

ศ.ดร.สสี ปันยารชุน ( ปีการศึกษา 2541-2544 )

รศ.ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ ( ปีการศึกษา 2545 - 2553 )

  ศ.(พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ( ปีการศึกษา 2553 - 2555 )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ธนภัทร  ทรงศักดิ์  ( ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน )

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ผลิตเภสัชกรรุ่นแรกออกไปในปี พ.ศ. 2535 จำนวน 41 คน และในปีการศึกษา 2554 ผลิตบัณฑิตจำนวน 187 คนถึงปัจจุบันได้ผลิตเภสัชกรไปแล้ว 22 รุ่นมีจำนวน 2743 คน

 

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

อัตลักษณ์ : มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

ปรัชญา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต "สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม"

ปณิธาน : สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตเภสัชกรที่รอบรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้สู่สังคม

พันธกิจ : ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ รอบรู้ ใฝ่รู้ และเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

            : ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของสังคมธรรมมาธิปไตย

            :  ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

            :  สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ

Go to top